Vícejazyčnost

24. – 25. listopadu 2022 se uskuteční workshop Vícejazyčnost – předepsaná a skutečná jazyková praxe v učeneckém a univerzitním prostředí rakouské monarchie „dlouhého“ 19. století. V rámci projektu Učenecká korespondence a praxe vícejazyčnosti mezi republikou učenců a počátky moderní národní společnosti ho pořádají ÚČL, FLÚ a HiÚ AV ČR.

Korespondence vedená v latině spojovala v raném novověku literáty a učence po celé Evropě bez ohledu na jejich mateřský jazyk, náboženské či politické loajality a sdružovala je v jejich imaginární „republice učenců“. Toto vědomí odlišnosti a výlučnosti je oddělovalo od jiných společenských vrstev a zakládalo specifické hodnotové normativy postavené na představě o urozenosti ducha. Napětí mezi idealizovanou jednotou vzdělaného světa a jeho fungování v rámci hierarchizované společnosti odráželo i užívání komunikačních jazyků ve specifických komunikačních situacích. Cílem aktivity je studium korespondence a korespondenčních sítí učenců, literátů a duchovních a zároveň mapování proměn v užívání latiny a vernakulárních jazyků v návaznosti na témata, aktéry a symboliku konkrétní komunikační situace.

«
»