Agora nebo Hyde park? – evropský prostor pro demokratickou diskusi

Vladimír Mikeš

Zatímco první výzkumné téma jsme formulovali jako odbornou kritickou analýzu, poslední téma formulujeme jako otevřenou debatu mezi odborníky různých humanitních a společenskovědních oborů, ale rovněž mezi vědci, studenty a zaujatou veřejností. Ať už se jedná o veřejné debaty, vzdělávací akce nebo letní školy, naším cílem je systematicky odhalovat neustálou společenskou aktualitu třetí vědní oblasti. Zamýšlíme nejen ukázat veřejnosti užitečnost humanitně a společenskovědního přemýšlení, nýbrž zároveň i vytvářet tlak na akademickou obec, aby znovu promýšleli přínosy a limity příslušných oborů i interdisciplinární vědy, a to vše ve vztahu k veřejnosti a k aktuálním společenským otázkám. V našich záměrech se věda neodehrává ve slonovinové věži, nýbrž je pevnou součástí společnosti a reflektuje její dlouhodobé i aktuální problémy. V návaznosti na první výzkumné téma věnované kritické analýze je úkolem tohoto posledního výzkumného tématu úsilí o kultivaci argumentů a debat a o posilování společenské a historické gramotnosti spíš než o autoritativní předávání vědeckých poznatků a koncepcí veřejnosti. Diskuzní setkání, konference a kolokvia patří mezi realizace a výstupy všech výzkumných témat, v tomto případě se nejedná jen o počitatelné výstupy, ale o jádro celého tématu. Smyslem nejsou jen setkání samotná, usilujeme rovněž o promýšlení inovativních forem a možností diskuzních událostí, přičemž hlavní důraz klademe na zaměření vzdělávacích akcí nebo letních škol jako platforem veřejných setkání cílících na participaci zúčastněných bez ohledu na jejich odbornou připravenost.