Střední Evropa jako fenomén moderních dějin

Luboš Velek

Výzkumné téma střední Evropa zařazujeme především proto, abychom byli schopni reflektovat vlastní perspektivy pohledu na evropskou problematiku. Středoevropskou perspektivou nahlížíme na na konkrétní oblast, v níž se realizují konkrétní aspekty evropské kultury a politiky. Střední Evropa je na jedné straně výsledkem radikální proměny politických poměrů po první světové válce, na straně druhé integračním prostorem při hromadném vstupu středoevropských států do EU. Střední Evropa je nedílnou součástí evropského vývoje a nástrojem zkoumání celoevropských a globálních badatelských okruhů.

Definované téma s sebou nese několik badatelských otázek. První se týká obecné problematiky ideologických konstruktů podpírajících legitimitu středoevropských panství a vztahy těchto ideologických koncepcí. V úplnosti lze takovou otázku zkoumat jen srovnáním perspektiv, a to s ohledem na proměny koncepce v čase a variabilitě jejího vnímaní v různých sociálních prostorech. Mimo jiné se to týká otázek spojených s fenoménem Československa, zkoumání tvorby československé a české kulturní identity, k čemuž patří i historie státních vědeckých a kulturních institucí atp.

Synergický vektor tématu Československo míří z Masarykova ústava a Archivu AV ČR směrem k Historickému ústavu, Etnologickému ústavu, Archeologickému ústavu v Praze a ve specifických otázkách i k ústavu Orientálnímu.